Your world. Your way.

Life is going on.

01
days
Everest Base Camp By Helicopter
เอเวอร์เรสเบสแคม โดยเฮลิคอปเตอร์ - PEH-01

ขนาดกรุ๊ป: 3 ท่าน

ความสูง สูงสุด5,545m/18,192ft

ประเทศ: Nepal

ระดับความยาก: ง่าย

จุดเริ่มต้นเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

จุดสิ้นสุดเทรค: สนามบินกาฐมาณฑุ

อาหาร: -

ที่พัก: -

SHARE THIS TRIP
S__1974309.jpg
$ 2,420 USD
ค่าใช้จ่าย: $ 2,420 USD ต่อท่าน
ผู้ร่วมเดินทาง:  2 ท่าน ขึ้นไป
ชำระมัดจำ : 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยทางเราจะถือลำดับการชำระมัดจำเข้ามาเป็นสำคัญ

Trip Introduction

          

การเดินทางไปยังเอเวอร์เรสเบสแคมป์ ต้องมี ร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ในการเดิน การใช้เฮลิคอปเตอร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เระยะเวลาสั้น ๆ ในการเดินทางไปยังเอเวอร์เรสเบสแคมป์

 

เอเวอร์เรส เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ ของเราเริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินภายในประเทศ ที่เมืองกาฐมาณฑุ บินขนานไปกับเทือกเขาหิมาลัย เราบินผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย ผ่านเส้นทางเดินป่าสู่เอเวอร์เรสเบสแคมป์ สนามบินลูกลา นัมเชบาซ่า หมู่บ้าน เตงโบเช ทะเลสาบโกเคียว และธารน้ำแข็ง เราจะได้เห็นความงามของยอดเขา เอเวอร์เรส นบเซ ปูโมริ โลสเซ อามาดาบลัม และยอดเขาอีกหลายแห่ง หมู่บ้านที่สวยงาม ชนบท หิมาลัยในเขตคุมบู รวมเวลาการเดินทางทั้งหมด ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

Highlights ของการเดินทาง

 • ทัศนียภาพอันงดงามของ ยอดเขาเอเวอร์เรส อามาดาบลัม โลสเซ และภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอื่น ๆ

 • ทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของทะเลสาบ โกเคียว

 • ประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ เหนือน่านฟ้าประเทศเนปาล กับวิวอันงดงามของหิมาลัย

 • วิวทัวทัศน์อัสวยงามจากกาฐมาณฑุ ไปยังจุดชมวิวเอเวอร์เรสเบสแคมป์

 • วิวพาโนรามาของหิมาลัยจากเอเวอร์เรสเบสแคมป์ และทะเลสาบโกเคียว

 • เที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของป่าฝนไปยังเทือกเขาอัลไพน์หมู่บ้านภูเขาแบบดั้งเดิม ความสวยงามของท้องนา การเกษตรแบบขั้นบันได

 •  บินผ่าน เส้นทางการเดินเท้าไปยังเอเวอร์เรสเบสแคมป์

ค่าบริการนี้รวม

 • รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

 • เฮลิคอปเตอร์ บิน 2-3 ชั่วโมง

 • ใบอนุญาตเข้าสูอุทยานสกามาทา

 • ค่าภาษีและเอกสารจำเป็นอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง           
                            

05.30 น.                เดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศ

06.00-07.15 น.      บินสู่ โรงแรมเอเวอร์เรส วิวลอร์ด รับประทานอาหารเช้า

07.15-08.40 น.      รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม เอเวอร์เรส วิวลอร์ด

07.40-08.40 น.      บินสู่ เหนือเอเวอร์เรส เบสแคมป์ (5200 เมตร) ผ่านทะเลสาบ โกเคียว จอดที่ กลาพัตตา เพื่อถ่ายรูป และเดินสำรวจบริเวณ                                       รอบๆ ใช้เวลา 10 นาที

08.40 น.                บินไปลูกลา และบินกลับเมืองกาฐมาณฑุ

10.00 น.                เดินทางถึงเมืองกาฐมาณฑุ และเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก

 

***การเดินทางใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง** 

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย:

           ความปลอดภัยของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดินทางกับ บริษัทไทยเนปาล ทราวเวล โปรดทราบว่าผู้นำทริปของคุณมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางถ้าเห็นว่าจำเป็นเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามในการเดินทางบนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และบนเขา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึง สภาวะของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่คาดคิด สุขภาพของสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดการเดินทาง ทางผู้นำทริปจะพยายามให้การเดินทางดำเนินไปตามแผน แต่โปรดเตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่นหากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม หรือ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า / ยกเลิกหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่าน และโปรดทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับบริการ (เช่นโรงแรมการขนส่งเที่ยวบิน ฯลฯ ) ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจที่คุณไม่ใช้ในภายหลัง

 

          สำหรับที่พักทั้งหมดบนภูเขา หรือบ้านพักแบบท้องถิ่น ห้องพักจะเป็นแบบ เตียงคู่/ห้อง แบบเตียงสามหรือสี่เตียง/ห้อง ถ้าคุณต้องการห้องเดี่ยว โปรดแจ้งให้ทางเรารทราบ และจ่ายเงินเพิ่มสำหรับผู้ต้องการพักเดี่ยว อย่างไรก็ตามมีสถานที่หลายแห่งบนเขาที่ไม่มีเตียงเดี่ยว

หมายเหตุ สำหรับเที่ยวบินลูกลา

          เที่ยวบิน จาก กาฐมาณฑุ-ลูกลา-กาฐมาณฑุ มักเกิดความล่าช้า โดยการเลื่อนออกไปของเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ซึ่งการเลื่อนออกไปนี้ อาจจะเลื่อนไม่กี่ชั่วโมง หลายชั่วโมง หรือแม้แต่ยกเลิกการเที่ยวบิน ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเสียเวลา ในการรอที่สนามบิน และ สำรองวันหยุด ประมาณ 1-2 วัน ในการยืดออกไปของโปรแกรม ในการกลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ

 

สำหรับกรณีที่มีการเลื่อน หรือ ยกเลิกเที่ยวบินในวันเริ่มต้น ของโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะรีบดำเนินการอย่างดีที่สุด ในการจัดหาเที่ยวบิน เที่ยวถัดไป หรือเมื่อจำนวนวันในการเดินทางของท่าน ไม่พอ ท่านสามารถเลือกแพคเกจการเดินทางในเส้นทางอื่นแทน เช่น อันนาปุรระเบสแคมป์, ลังตัง หรืออื่นๆ หากกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หลังจากเสร็จสิ้น การเดินทางแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นทั้งหมด (เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร และ ความจำเป็นส่วนตัวอื่นๆ) โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินสำหรับการให้บริการ ใด ๆ ที่รวมอยู่ในแพคเกจที่คุณยังไม่ได้ใช้ในภายหลัง