Seeing the World,
Through our service

download.png

รับทำวีซ่า เนปาล

ที่ตั้งสถานทูต เนปาล ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 189 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2390-2280, 0-2391-7240

โทรสาร : 0-2381-2406

อีเมล์ : nepembbk@asiaaccess.net.th

เว็บไซต์ : –

หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 จันทร์ – ศุกร์

ค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บ

ยื่นขอที่สถานทูตเนปาล

ในประเทศไทย

วีซ๋าท่องเที่ยว Muntry entry

15 วัน = 1,000 บาท

30 วัน = 1,650 บาท

90 วัน = 4,150 บาท

ยื่นขอ on arrival

ที่ประเทศเนปาล

วีซ๋าท่องเที่ยว Muntry entry

15 วัน = $ 30 USD

30 วัน = $ 50 USD

  90 วัน = $ 125 USD

หมายเหตุ:

 • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ

 • ผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทน

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

 • พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ

 • บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan และ Syria(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

เวลาทำการของแผนกวีซ่า

เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09.00 – 12.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาดำเนินการ

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ:

ค่าบริการ รวมค่าวีซ่า ให้เราไปยื่นแทน

ประเภทวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry

15 วัน = 1,500 บาท

30 วัน= 2,100 บาท

90 วัน= 4,200 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า)

 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

 3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2×2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า

ขั้นตอนในการทำวีซ่า เนปาล ของทางบริษัท ไทยเนปาล เทรวเวล แอนเทรก

 1. จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายละเอียดด้านล่าง

 2. ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราตามที่อยู่ทางไปรษณีย์

 3. เมื่อเราได้รับเอกสารแล้วจะตรวจสอบและแจ้งให้ท่านทราบ

 4. เมื่อวีซ่าอนุมัติ เราจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืน ถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ทางเคอร์รี ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งมา

 

งื่อนไขการให้บริการ

ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตเนปาล ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล

ระเบียบการขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์มขอวีซ่าเนปาล

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

1_226.jpg

จัดส่งเอกสารทางไปรษณ๊ย์ ได้ที่

นส.สุธิษา อินทร์แก้ว

ลุมพินีคอนโดทาว B3 116/253 8th Fl

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 062-465-9547

download (1).png

โอนเงินค่าบริการได้ที่

นส.สุธิษา อินทร์แก้ว

หมายเลขบัญชี 169-217880-9

ธนาคารไทยพานิชย์

สามารถ บิ๊กซี หัวหมาก

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ส่ง!