top of page

Seeing the World,
Through our service

download.png

รับทำวีซ่า เนปาล

ที่ตั้งสถานทูต เนปาล ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 189 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2390-2280, 0-2391-7240

โทรสาร : 0-2381-2406

อีเมล์ : nepembbk@asiaaccess.net.th

เว็บไซต์ : –

หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 จันทร์ – ศุกร์

ค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บ

ยื่นขอที่สถานทูตเนปาล

ในประเทศไทย

วีซ่าท่องเที่ยว Multiple entries

15 วัน = 1,200 บาท

30 วัน = 2,000 บาท

90 วัน = 5,000 บาท

ยื่นขอ on arrival
ที่ประเทศเนปาล
วีซ่าท่องเที่ยว Multiple entries

15 วัน = $ 30 USD

30 วัน = $ 50 USD

  90 วัน = $ 125 USD

หมายเหตุ:

 • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ

 • ผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทน

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

 • พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ

 • บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan และ Syria(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

เวลาทำการของแผนกวีซ่า

เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09.00 – 11.45 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาดำเนินการ

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 2 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 2 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

ค่าบริการ รวมค่าวีซ่า ให้เราไปยื่นแทน

ประเภทวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple entries

วีซ่าท่องเที่ยว 15 วัน เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง: 2,000 บาท

วีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง: 2,800 บาท

วีซ่าท่องเที่ยว 90 วัน เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง: 5,800 บาท

รอรับเล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 10-15 วัน (นับจากวันที่เราได้รับพาสปอร์ตจากลูกค้า)

*ต้องการแบบเร่งด่วน เพิ่มค่าบริการ 300 บาท*

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 2. แบบฟอร์มการขอวีซ่าออนไลน์ กรอกตามแบบฟอร์มตามลิงค์ แบบฟอร์มขอวีซ่าเนปาล  และ ปริ้น ส่งมาให้เรา (กรุณาแจ้งข้อมูลจริง)

ขั้นตอนในการทำวีซ่า เนปาล ของทางบริษัท Thai Nepal Travels and Treks

 1. จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายละเอียดด้านบน

 2. ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราตามที่อยู่ทางไปรษณีย์

 3. เมื่อเราได้รับเอกสารแล้วจะตรวจสอบและแจ้งให้ท่านทราบ และโอนเงินค่าวีซ่าและบริการ

 4. เมื่อวีซ่าอนุมัติ เราจะจัดส่งเล่มพาสปอร์ตคืน ถึงเจ้าของเล่มโดยตรง ทางเคอร์รีหรือไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งมา

 5. รอรับเล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 10-15 วัน (เริ่มนับจากวันที่ได้รับพาสปอร์ตจากลูกค้า)

*ต้องการแบบเร่งด่วน เพิ่มค่าบริการ 300 บาท*

 

งื่อนไขการให้บริการ

ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตเนปาล ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคล

ระเบียบการขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า วีซ่าออนไลน์ได้ แบบฟอร์มขอวีซ่าเนปาล

โปรดทราบว่า

 

อายุของวีซ่าเริ่มนับจากวันที่ที่ลงตราอยู่บนสติ้กเกอร์วีซ่า ซึ่งมิใช่วันเดินทางที่ระบุในใบสมัครวีซ่า เมื่อลงตราในหนังสือเดินทางแล้ววีซ่าดังกล่าวจะมีอายุ 6 เดือน อนึ่ง เมื่อลงตราวีซ่าในหนังสือเดินทางแล้ว ต้องเดินทางภายใน 6 เดือน มิเช่นนั้น วีซ่านั้นถือเป็นวีซ่าหมดอายุทันที อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

1_226.jpg

จัดส่งเอกสารทางไปรษณ๊ย์ ได้ที่

นส.สุธิษา อินทร์แก้ว

ลุมพินีคอนโดทาว B3 116/253 8th Fl

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 09-7932-1940

*เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย กรุณาโทรแจ้งก่อนส่งเอกสาร*

Su line Qr code.jpg

Line QR code

download (1).png

โอนเงินค่าบริการได้ที่

นส.สุธิษา อินทร์แก้ว

หมายเลขบัญชี 169-217880-9

ธนาคารไทยพานิชย์

สามารถ บิ๊กซี หัวหมาก

รอรับเล่มพาสปอร์ตคืน ภายใน 10-15 วัน (นับจากวันที่ได้รับเล่มจากลูกค้า)

*ต้องการแบบเร่งด่วน เพิ่มค่าบริการ 300 บาท*

bottom of page